وب سایت جدید ما

Event Image

وب سایت ما بعد از تلاش 1 ماهه با چهره ای جدید آپلود شد.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

Event Image

شرکت صنایع بازیابی فلزات رنگین کار خود را زیر نظر و با حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه می دهد. برای دیدن وب سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران روی این لینک کلیک کنید.

بازیافت تمامی فلزات امکان پذیر شد

Event Image

صنایع بازیابی فلزات رنگین با اخذ مجوز رسمی از صنایع و معادن با پیشینه نزدیک به ربع قرن در امور استحصال فلزات رنگین و گرانبها مشغول به فعالیت بوده است .این شرکت با تلفیق علم و تجربه و درراستای شکوفایی این صنعت و بی نیازی از بیگانگان و خود کفایی ملی و اشتغالزایی گامهای مثبتی برداشته و همچنین در منویات مقدس سازمان حفاظت محیط زیست نیز اقدامات موثری انجام داده است .لی و اشتغالزایی گامهای مثبتی برداشته و همچنین در منویات مقدس سازمانصنایع بازیابی فلزات رنگین با اخذ مجوز رسمی از صنایع و معادن با پیشینه نزدیک به ربع قرن در امور استحصال فلزات رنگین و گرانبها مشغول به فعالیت بوده است .این شرکت با تلفیق علم و تجربه و درراستای شکوفایی این صنعت و بی نیازی از بیگانگان و خود کفایی ملی و اشتغالزایی گامهای مثبتی برداشته و همچنین در منویات مقدس سازمان حفاظت محیط زیست نیز اقدامات موثری انجام داده است .لی و اشتغالزایی گامهای مثبتی برداشته و همچنین در منویات مقدس سازمانصنایع بازیابی فلزات رنگین با اخذ مجوز رسمی از صنایع و معادن با پیشینه نزدیک به ربع قرن در امور استحصال فلزات رنگین و گرانبها مشغول به فعالیت بوده است .این شرکت با تلفیق علم و تجربه.

افزایش 10% قیمت طلای مایع

Event Image

صنایع بازیابی فلزات رنگین با اخذ مجوز رسمی از صنایع و معادن با پیشینه نزدیک به ربع قرن در امور استحصال فلزات رنگین و گرانبها مشغول به فعالیت بوده است .این شرکت با تلفیق علم و تجربه و درراستای شکوفایی این صنعت و بی نیازی از بیگانگان و خود کفایی ملی و اشتغالزایی گامهای مثبتی برداشته و همچنین در منویات مقدس سازمان حفاظت محیط زیست نیز اقدامات موثری انجام داده است .لی و اشتغالزایی گامهای مثبتی برداشته و همچنین در منویات مقدس سازمانصنایع بازیابی فلزات رنگین با اخذ مجوز.