محصول شماره 1

صنایع بازیابی فلزات رنگین با اخذ مجوز رسمی از صنایع و معادن با پیشینه نزدیک به ربع قرن در امور استحصال فلزات رنگین و گرانبها مشغول به فعالیت بوده است .این شرکت با تلفیق علم و تجربه و درراستای شکوفایی این صنعت و بی نیازی از بیگانگان و خود کفایی ملی و اشتغالزایی گامهای مثبتی برداشته و همچنین در منویات مقدس سازمان حفاظت محیط زیست نیز اقدامات موثری انجام داده است .لی و اشتغالزایی گامهای مثبتی برداشته و همچنین در منویات مقدس سازمانصنایع بازیابی فلزات رنگین با اخذ مجوز رسمی از صنایع و معادن با پیشینه نزدیک به ربع قرن در امور استحصال فلزات رنگین و گرانبها مشغول به فعالیت بوده است .این شرکت با تلفیق علم و تجربه و درراستای شکوفایی این صنعت و بی نیازی از بیگانگان و خود کفایی ملی و اشتغالزایی گامهای مثبتی برداشته و همچنین در منویات مقدس سازمان حفاظت محیط زیست نیز اقدامات موثری انجام داده است .لی و اشتغالزایی گامهای مثبتی برداشته و همچنین در منویات مقدس سازمانصنایع بازیابی فلزات رنگین با اخذ مجوز رسمی از صنایع و معادن با پیشینه نزدیک به ربع قرن در امور استحصال فلزات رنگین و گرانبها مشغول به فعالیت بوده است.